top of page
[CIAO日本直送] 嘩嘩嘩😱😱!又有新返口味糊仔啦!喵主子最愛既日本CIAO糊仔到港啦😍😍!1包4條,每條14g😋全部新鮮新貨,有限期長,可以慢慢食~~❤❤  勁多味道比主子選擇:CIAO 糊仔小食 – 金槍魚 (原味)CIAO 糊仔小食 – 金槍魚 (吐毛球配方)CIAO 糊仔小食 – 金槍魚 (幼貓配方)CIAO 糊仔小食 – 金槍魚 (腎臟康健配方)CIAO 糊仔小食 – 金槍魚 (心臓康健配方)CIAO 糊仔小食 – 金槍魚 (關節康健配方)CIAO 糊仔小食 – 金槍魚 (下部尿路配方)CIAO 糊仔小食 – 金槍魚 (提升營養配方)CIAO 糊仔小食 – 金槍魚 (400億乳酸菌)CIAO 糊仔小食 – 金槍魚 (水份補給配方)CIAO 糊仔小食 – 金槍魚、鰹魚 (11歲以上配方)CIAO 糊仔小食 – 金槍魚、金槍魚乾CIAO 糊仔小食 – 金槍魚、扇貝CIAO 糊仔小食 – 金槍魚、帆立貝 (提升營養配方)CIAO 糊仔小食 – 金槍魚、鱈場蟹肉CIAO 糊仔小食 – 金槍魚、贅沢三文魚CIAO 糊仔小食 – 金槍魚、沙甸魚CIAO 糊仔小食 – 金槍魚、贅沢龍蝦CIAO 糊仔小食 – 金槍魚、贅沢金槍魚CIAO 糊仔小食 – 雞胸肉CIAO 糊仔小食 – 雞胸肉 (去毛球配方)CIAO 糊仔小食 – 雞胸肉 (幼貓配方)CIAO 糊仔小食 – 雞胸肉 (腎臟康健配方)CIAO 糊仔小食 – 雞胸肉 (11歲以上配方)CIAO 糊仔小食 – 雞胸肉 (下部尿路配方)CIAO 糊仔小食 – 雞胸肉 (提升營養配方)CIAO 糊仔小食 – 雞胸肉 (400億乳酸菌)CIAO 糊仔小食 – 雞胸肉 (水份補給配方)CIAO 糊仔小食 – 雞胸肉、魷魚CIAO 糊仔小食 – 雞胸肉、甜蝦CIAO 糊仔小食 – 雞胸肉、黑毛和牛CIAO 糊仔小食 – 雞胸肉、日本海蟹CIAO 糊仔小食 – 雞胸肉、雞湯CIAO 糊仔小食 – 雞胸肉、三文魚味CIAO 糊仔小食 – 宗田鰹魚、木魚乾味CIAO 糊仔小食 – 鏗魚CIAO 糊仔小食 – 鰹魚 (提升營養配方)CIAO 糊仔小食 – 鰹魚 (400億乳酸菌)CIAO 糊仔小食 – 烤鰹魚、木魚乾CIAO 糊仔小食 – 烤鰹魚、蟹肉CIAO 糊仔小食 – 烤鰹魚、扇貝

CIAO 糊仔小食 - 雞味 (腎健康配方)

HK$18.00Price
    bottom of page